AVÍS LEGAL DE PROTECCIÓ DE DADES

No queda permés, per a menors de catorze anys sense consentiment dels titulars de la pàtria potestat o tutela, l’atribució de la condició d’usuari d’aquest lloc web, segons la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, sobre la base de l’article 8 del RGPD. L’incompliment per part de l’usuari d’aquesta condició tindrà com a conseqüència la supressió de les dades aportades.

En compliment de l’obligació d’informar en la recollida de dades conforme a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, sobre la base de l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades de la UE (RGPD), l’informem de l’existència d’un fitxer o tractament de dades de caràcter personal titularitat de la FEDERACIÓ VALENCIANA D’ESTUDIANTS, creat per a la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds o peticions d’informació dutes a terme pels Usuaris de la nostra pàgina web, i per a realitzar comunicacions de naturalesa informativa. Les dades romandran arxivats per a enviar-los informacions que puguen ser d’interés per a vosté de la FEDERACIÓ VALENCIANA D’ESTUDIANTS, per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, per al que vosté consent expressament. En qualsevol moment podrà exercitar els drets establits en els articles 15 a 22 del Reglament General de Protecció de Dades de la UE (RGPD), en conseqüència té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit, acreditant la seua personalitat, dirigit a la FEDERACIÓ VALENCIANA D’ESTUDIANTS, carrer Quart, núm. 66, C.P. 46008, València (València), o mitjançant via electrònica, acreditant la seua personalitat, en l’adreça info@faavem.org

Així mateix, l’informem que conforme a l’estipulat pel RGPD en el seu article 13.1 d), l’interés legítim perseguit pel responsable del tractament que legítima o legalitza el tractament de les seues dades personals és l’execució d’un pacte o contracte verbal o per escrit, sempre que sobre aquests interessos no prevalguen els interessos o drets i llibertats fonamentals de l’interessat o afectat.

Respecte al termini temporal de conservació de les seues dades personals, l’informem que aquests seran conservats mentre siguen necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual hagueren sigut recaptats o registrats. Per tant es procedirà a la seua cancel·lació quan aquests hagen deixat de ser necessaris per a complir amb les finalitats legítimes descrites anteriorment. Conforme a l’estipulat per l’article 13.2. c) del RGPD li comuniquem l’existència del dret a retirar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Així mateix també l’informem del seu dret a presentar si escau una reclamació davant l’autoritat de control nacional (Agència Espanyola de Protecció de Dades – AEPD).