AVÍS LEGAL DE PROTECCIÓ DE DADES

No queda permés, per a menors de catorze anys sense consentiment dels titulars de la pàtria potestat o tutela, l’atribució de la condició d’usuari d’aquest lloc web, segons la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), sobre la base de l’article 8 del RGPD. L’incompliment per part de l’usuari d’aquesta condició tindrà com a conseqüència la supressió de les dades aportades.

En compliment de l’obligació d’informar en la recollida de dades conforme a la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), sobre la base de l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades de la UE (RGPD), l’informem de l’existència d’un fitxer o tractament de dades de caràcter personal titularitat de la FEDERACIÓ VALENCIANA D’ESTUDIANTS, creat per a la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds o peticions d’informació dutes a terme pels Usuaris de la nostra pàgina web, i per a realitzar comunicacions de naturalesa informativa. Les dades romandran arxivats per a enviar-los informacions que puguen ser d’interés per a vosté de la FEDERACIÓ VALENCIANA D’ESTUDIANTS, per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, per al que vosté consent expressament. En qualsevol moment podrà exercitar els drets establits en els articles 15 a 22 del Reglament General de Protecció de Dades de la UE (RGPD), en conseqüència té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit, acreditant la seua personalitat, dirigit a la FEDERACIÓ VALENCIANA D’ESTUDIANTS, carrer Quart, núm. 66, C.P. 46008, València (València), o mitjançant via electrònica, acreditant la seua personalitat, en l’adreça info@faavem.org

Així mateix, l’informem que conforme a l’estipulat pel RGPD en el seu article 13.1 d), l’interés legítim perseguit pel responsable del tractament que legítima o legalitza el tractament de les seues dades personals és l’execució d’un pacte o contracte verbal o per escrit, sempre que sobre aquests interessos no prevalguen els interessos o drets i llibertats fonamentals de l’interessat o afectat.

Respecte al termini temporal de conservació de les seues dades personals, l’informem que aquests seran conservats mentre siguen necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual hagueren sigut recaptats o registrats. Per tant es procedirà a la seua cancel·lació quan aquests hagen deixat de ser necessaris per a complir amb les finalitats legítimes descrites anteriorment. Conforme a l’estipulat per l’article 13.2. c) del RGPD li comuniquem l’existència del dret a retirar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Així mateix també l’informem del seu dret a presentar si escau una reclamació davant l’autoritat de control nacional (Agència Espanyola de Protecció de Dades – AEPD).

Desplaçat dalt de tot