1. ACCEPTACIÓ DELS TERMES D’ÚS La utilització del lloc web www.faavem.org propietat de la FEDERACIÓ VALENCIANA D’ESTUDIANTS – FAAVEM, d’ara endavant FAAVEM, és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui accedeix al mateix, d’ara endavant l’Usuari, de totes les Condicions Generals d’Ús vigents a cada moment que es troben en la present direcció, per la qual cosa l’Usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap tipus de reserves la present POLÍTICA DE PRIVACITAT abans de realitzar qualsevol tipus d’operació, visionat, utilització, etc. amb aquests llocs web. L’Usuari es compromet a no utilitzar els llocs web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que es disposa per la legislació vigent. FAAVEM es reserva el dret a retirar l’accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que contravinga el que es disposa en aquestes Condicions Generals d’Ús. FAAVEM es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d’Ús així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús o avisos que resulten d’aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar aquests.

2. OBJECTE FAAVEM proporciona informació clara i gratuïta als Usuaris sobre els productes i serveis que proporciona als seus clients, les seues característiques i informació sobre la pròpia entitat. En www.faavem.org podrien realitzar-se enllaços a altres pàgines, les quals no són gestionades per FAAVEM Aquests enllaços provenen d’altres fonts d’informació, no suposant la seua inclusió recomanació, invitació o suggeriment per a la visita de les pàgines de destinació i per tant FAAVEM declina tota responsabilitat que poguera sorgir en accedir a les pàgines de tercers.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altres elements inserits en el Lloc web pertanyen a FAAVEM o als seus llicenciadors, excepte en l’esmentat en l’apartat anterior referent a hipervínculs. FAAVEM és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seua pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. Per tant, l’Usuari només està autoritzat a visualitzar tot el material i contingut d’aquesta pàgina tal com es presenta i a descarregar en una sola computadora una còpia del material per al seu ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l’Usuari complisca amb totes les normatives de propietat industrial i intel·lectual. Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de www.faavem.org així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que pogueren contindre els continguts. FAAVEM autoritza l’establiment d’enllaços entre altres webs i la seua, sempre que es respecten les següents condicions: que l’enllaç no s’establisca des d’una web els continguts de la qual resulten contraris a la Llei, a la moral i a l’ordre públic, que no s’oferisca una imatge de FAAVEM o dels seus productes que resulte distorsionada, perjudicial, o equivocada, que no es cree la impressió de que concorre una inexistent relació o vinculació comercial entre FAAVEM i els titulars, responsables o anunciants des de la qual es crea l’enllaç, quan aquest no siga el cas, que no es cree la impressió de que els continguts o web de FAAVEM pertanyen o han sigut dissenyats pels titulars, responsables o anunciants en la web des de la qual s’estableix l’enllaç.

4. ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS Les condicions d’accés i ús de la present pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’Usuari a realitzar un bon ús de la web i dels serveis que s’ofereixen. Queden prohibits tots els actes que vulneren la legalitat, drets o interessos de tercers, prohibint-se expressament: Realitzar actuacions que puguen produir en la web o a través d’aquesta i per qualsevol mitjà algun tipus de dany als sistemes de FAAVEM o a tercers Realitzar publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, spam (enviament de correus massius) o l’enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar els servidors de la xarxa. FAAVEM no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de FAAVEM.

5. CONDICIONS LEGALS D’INFORMACIÓ GENERAL FAAVEM en compliment amb el que es disposa en l’art 10 de Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a través de la seua pàgina Web proporciona l’accés, per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la informació relativa a la seua raó social, dades fiscals, registrals, domicili i adreça de comunicacions.

6. POLÍTICA EN PROTECCIÓ DE DADES FAAVEM compleix amb la normativa vigent establida en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, LOPD, i altra legislació que la desenvolupa. Amb caràcter previ, es posa de manifest que per a l’accés a determinada informació i contingut, l’Usuari deurà prèviament donar-se d’alta com a tal, havent d’acceptar en la forma establida en aquest, d’acord amb la LOPD, el tractament de les seues dades personals, per a poder ser incorporat al nostre fitxer. FAAVEM es compromet a cancel·lar les dades personals quan hagen deixat de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollits a través del formulari habilitat a aquest efecte i a atendre a les peticions d’informació sol·licitades per l’Usuari, sent el responsable del tractament FAAVEM D’una altra part s’informa els Usuaris de l’ús de cookies per a obtindre informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del nostre lloc web. Les cookies que utilitza FAAVEM són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l’Usuari ni es pot accedir a través d’aquestes a dades del disc dur de l’Usuari. La identitat de l’Usuari mai és inserida directament en la cookie i per tant no se li pot identificar. El protocol utilitzat es tracta d’un protocol sense estat, la qual cosa significa que es manca de mitjans per a relacionar la informació concernent a una petició amb una altra petició anterior o posterior. Aquest protocol no coneix a la persona a qui està enviant una pàgina ni quantes pàgines li haja pogut enviar, fins i tot encara que ens hàgem connectat escassament alguns segons abans, ja que cada petició de la pàgina es processa independentment.

7. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT FAAVEM declina tota responsabilitat en cas que l’accés o les visites al seu web es veren impossibilitades o dificultades a causa d’una interrupció o defectuosa prestació del subministrament elèctric, telefònic o d’altres proveïdors de telecomunicacions aliens a FAAVEM, o en el cas de produir-se conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació d’un tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no. Es declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que poguera patir el visitant en els seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades. FAAVEM no garanteix la disponibilitat i continuïtat del Lloc web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis produïts o que puguen produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que siga la seua naturalesa, que es deriven de l’ús de la informació i de les matèries contingudes en el Web www.faavem.org amb els límits establits en la Llei, FAAVEM no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta d’actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seues pàgines d’Internet.

ejecutiva