Sergio Alonso

Sergio Alonso

Presidència
"Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia"
Enrique Martínez

Enrique Martínez

Vicepresidència
"En esta vida se cambia lo que no funciona, lo que funciona no"
Raquel Sanahuja

Raquel Sanahuja

Secretaria General
"Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos"

.

Lucia Esquer

Lucia Esquer

Vicesecretaria
"La mejor forma de predecir el futuro es crearlo"
Patricia Letterer

Patricia Letterer

Vocal
Adrián Adam

Adrián Adam

Vocal
"La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo"

.

Hugo Izquierdo

Hugo Izquierdo

Vocal
"Los estudiantes tienen que ser escuchados"

.

Què és l'Executiva Federal?

L'Executiva Federal serà l'òrgan de govern i representació de FAAVEM i de l'Assemblea General exercint les seves funcions per delegació de la mateixa i sota el control del Consell Federal. Tindrà un mandat de dos anys i estarà formada per:

 • Presidència
 • si és el cas, Vicepresidència.
 • Secretaria General.
 • Un coordinador de cada Àrea Especifica.

L'Executiva Federal serà elegida per sistema de llistes tancades per l'Assemblea Federal. Per a la seva elecció es requereix la majoria simple dels vots vàlidament emesos. En cas de no ser elegida l'Executiva Federal es nomenaria en la mateixa Assemblea Federal, i previ consens, una Junta Gestora encarregada de la gestió de FAAVEM fins a la convocatòria d'una nova Assemblea Federal en un període màxim de tres mesos.

Què fa l'Executiva Federal?

 • Aplicar els acords del Consell Federal.
 • Aplicar les estratègies, directrius, programes i principis FAAVEM.
 • Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de FAAVEM.
 • Preparen les reunions del Consell Federal i de l'Assemblea Federal.
 • Formular i sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea Federal els balanços i els comptes.
 • Coordinar les actuacions a nivell autonòmic de FAAVEM
 • Oferir informació i assistència pertinent a les Associacions federades.
 • Nomenar delegats per a una determinada activitat de FAAVEM
 • Relacionar-se amb les altres sectors de la comunitat educativa i de l'àmbit juvenil.
 • Qualsevol altra activitat que li encomani l'Assemblea Federal.
 • Coordinar els treballs de les comissions especialitzades o àrees, així com dels grups de treball que s'hagin establert.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *